ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
*** กรณีช่วยราชการ หากต้องการยื่นคำขอมีบัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ยื่นคำขอที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านระบบงาน ***

ข่าวประชาสัมพันธ์


 1. คุณลักษณะขั้นต่ำสำหรับการใช้งานระบบจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีดังนี้
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานระบบจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น โดยมีคุณลักษณะขั้นต่ำตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป
  2. เบราว์เซอร์ (Browser) สำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต คือ Microsoft Edge หรือ Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ชั่น 50 ขึ้นไป chrome
 2. สีพื้นหลังรูปถ่าย กำหนดให้เป็นสีน้ำเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการแต่งภาพเองทางสำนักบริหารงานกลางมีการกำหนดให้มีตัวอย่างเป็นสีเดียวกัน คือสี #0244b4
หากพบข้อขัดข้องหรือข้อสงสัย
กรุณาแจ้งมาในกลุ่มไลน์นี้

กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 1. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
 2. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
 3. พระราชกฤษฎีกา กำหนดเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับ 7)
 4. พระราชกฤษฎีกา กำหนดเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับ 10)
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
 7. ซักซ้อมความเข้าใจในการออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการผู้รับเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือน
 8. ซ้อมความเข้าใจกรณีการแต่งกายของลูกจ้างประจำภายหลังการเกษียณอายุ